پیام مدیرعامل

به نام خداوند قادر متعال که همه هر چه داريم گوشه‌ای از الطاف بيکران اوست. پروردگاری که نعمت‌های بی‌شمارش را بر بندگانش ارزانی داشته و برکت را با تلاش و حرکت همراه و همقدم نموده است. قادر متعالی که از نشانه‌های کسب رضای او خدمت به بندگان اوست و نصب‌العين قرار دادن حريم و حرمت بندگان خداوند لايزال در هر کار و هر فعاليتی بر ما و بر همگان فرض و واجب است؛ به ويژه در بخش کارآفرينی و صنعت آنچه بيش از همه اهميت و اولويت می‌يابد نقش پررنگ جامعه به عنوان مخاطبان و مصرف‌کنندگان محصولات از يک سو و از سوی ديگر به منزله کارکنان و نيروهای واحدهای مختلف صنعتی است. از همین جاست که تعامل مثبت و مؤثر صنعت و جامعه خود را به روشنی نمايان می‌سازد و توجه جدی به شهروندان جامعه و رعايت حقوق آنان که حقيقتاً تنها راه توسعه و تداوم فعاليت‌های کارآفرينانه و صنعتی است، به صورت بنيادين ضرورت می‌يابد. با اتخاذ چنين دیدگاهی است که گروه صنعتی آنیتاسان با الهام از انديشه‌های بلند بنيانگذار مجموعه، جناب آقای حاج محمد کريم فضلی، همواره جهت کسب رضايت مردم و مخاطبان محصولات خود و درک و دريافت عميق ديدگاه‌ها و نظرات اين عزيزان تلاش داشته و دارد. تلاشی که مرکز ثقل آن عملياتی و اجرايی نمودن انتظارات و توقعات هم‌ميهنان ارجمند در حد وسع و توان است.