معرفی برندگان قرعه کشی شهروند

 آیین قرعه کشی 200 ربع سکه بهار آزادی این دوره از جشنواره برندهای منتخب فروشگاههای شهروند در حضور نمایندگان شهروند انجام پذیرفت که شناسه برندگان خوش شانس  به شرح زیر می‌باشد:

ردیف فروشگاه شماره شناسه
1 بیهقی 30033488
2 بیهقی 30012306
3 بیهقی 30017859
4 بیهقی 30033321
5 بیهقی 30010659
6 بیهقی 30049521
7 بیهقی 30026417
8 بیهقی 30045649
9 بیهقی 30016688
10 بیهقی 30016775
11 بیهقی 30049836
12 بیهقی 30025156
13 بیهقی 30036119
14 بیهقی 30033097
15 بیهقی 30030108
16 بیهقی 30044648
17 بیهقی 30031671
18 بیهقی 30015088
19 بیهقی 30029428
20 بیهقی 30030725
21 بیهقی 30048165
22 بیهقی 30017455
23 بیهقی 30035516
24 بیهقی 30028831
25 بیهقی 30026574
26 بیهقی 30030068
27 بیهقی 30027887
28 بیهقی 30048089
29 بیهقی 30030807
30 بیهقی 30025881
31 بیهقی 30031411
32 بیهقی 30011212
33 پونک 30119844
34 پونک 30145464
35 پونک 30130558
36 پونک 30138850
37 پونک 30127210
38 پونک 30112183
39 پونک 30146112
40 پونک 30142985
41 پونک 30149896
42 پونک 30149778
43 پونک 30133513
44 پونک 30135906
45 پونک 30144927
46 پونک 30137106
47 پونک 30130229
48 پونک 30137995
49 پونک 30111526
50 پونک 30143842
51 بهرود 30211188
52 بهرود 30213983
53 بهرود 30229192
54 بهرود 30236564
55 بهرود 30212649
56 آزادگان 30312472
57 آزادگان 30342887
58 آزادگان 30340109
59 آزادگان 30311062
60 آزادگان 30334020
61 آزادگان 30348430
62 آزادگان 30332621
63 آزادگان 30328281
64 آزادگان 30315055
65 آزادگان 30314777
66 آزادگان 30326891
67 آزادگان 30328305
68 آزادگان 30345560
69 آزادگان 30330005
70 آزادگان 30330294
71 آزادگان 30318427
72 آزادگان 30322126
73 آزادگان 30322920
74 آزادگان 30316399
75 آزادگان 30343394
76 آزادگان 30327227
77 آزادگان 30322944
78 صادقیه 30414366
79 صادقیه 30420200
80 صادقیه 30414846
81 صادقیه 30441238
82 صادقیه 30432988
83 صادقیه 30436321
84 صادقیه 30430452
85 صادقیه 30437243
86 صادقیه 30422504
87 صادقیه 30422962
88 صادقیه 30433465
89 صادقیه 30415866
90 صادقیه 30434159
91 صادقیه 30449380
92 صادقیه 30441482
93 صادقیه 30437806
94 صادقیه 30420919
95 صادقیه 30415593
96 صادقیه 30432195
97 صادقیه 30449667
98 صادقیه 30448258
99 صادقیه 30413876
100 خانی آباد 30519262
101 خانی آباد 30538704
102 خانی آباد 30512649
103 خانی آباد 30535660
104 خانی آباد 30544340
105 خانی آباد 30532039
106 خانی آباد 30530369
107 خانی آباد 30536468
108 خانی آباد 30548973
109 خانی آباد 30513599
110 خانی آباد 30549951
111 خانی آباد 30532094
112 خانی آباد 30530175
113 خانی آباد 30513816
114 خانی آباد 30521259
115 خانی آباد 30521425
116 خانی آباد 30539927
117 خانی آباد 30539621
118 خانی آباد 30526043
119 خانی آباد 30546907
120 خانی آباد 30512962
121 خانی آباد 30519777
122 ایران زمین 30631687
123 ایران زمین 30629049
124 ایران زمین 30620024
125 ایران زمین 30628591
126 ایران زمین 30620978
127 ایران زمین 30629365
128 ایران زمین 30641838
129 ایران زمین 30628465
130 ایران زمین 30648598
131 ایران زمین 30616456
132 لویزان 30745483
133 لویزان 30735116
134 لویزان 30713770
135 لویزان 30727667
136 لویزان 30730498
137 لویزان 30712642
138 لویزان 30747701
139 لویزان 30716443
140 لویزان 30725103
141 لویزان 30743033
142 لویزان 30712310
143 شهرری 30832602
144 شهرری 30825447
145 شهرری 30845905
146 شهرری 30824285
147 شهرری 30846899
148 شهرری 30836568
149 شهرری 30837001
150 شهرری 30827173
151 شهرری 30811346
152 شهرری 30844386
153 شهرری 30833147
154 شهرری 30849325
155 شهرری 30826352
156 شهرری 30816586
157 شهرری 30816561
158 شهرری 30827812
159 شهرری 30815072
160 شهرری 30844737
161 شهرری 30828630
162 شهرری 30817347
163 شهرری 30838029
164 المپیک 30945934
165 المپیک 30947281
166 المپیک 30912140
167 المپیک 30941912
168 المپیک 30937294
169 المپیک 30938672
170 المپیک 30914859
171 المپیک 30932857
172 المپیک 30924745
173 المپیک 30945714
174 المپیک 30945952
175 المپیک 30913658
176 المپیک 30948547
177 المپیک 30941876
178 المپیک 30940335
179 المپیک 30927050
180 المپیک 30911055
181 المپیک 30945486
182 المپیک 30921841
183 المپیک 30945198
184 جلال آل احمد 31039332
185 جلال آل احمد 31019491
186 جلال آل احمد 31011767
187 جلال آل احمد 31020928
188 جلال آل احمد 31031086
189 جلال آل احمد 31031867
190 جلال آل احمد 31011351
191 جلال آل احمد 31016992
192 جلال آل احمد 31020065
193 جلال آل احمد 31025540
194 جلال آل احمد 31036634
195 جلال آل احمد 31023841
196 جلال آل احمد 31030747
197 جلال آل احمد 31015384
198 جلال آل احمد 31021467
199 جلال آل احمد 31044837
200 جلال آل احمد 31036046

 جهت زمان، شرایط و نحوه دریافت جوایز با هر یک از برنگان تماس گرفته خواهد شد.