لیست برندگان جوایز جشنواره سراسری محصولات فامیلا و سافتلن
برندگان 7 دستگاه خودرو MVM110
ردیف فروشگاه سریال کارت
1 هايپراستار 1017086725
2 شهروند 2026375215
3 رفاه 3034261549
4 اتکا 4042968372
5 هايپرمي 5056116349
6 پروما 6067397393
7 پديده 8087711940
برندگان 33 دستگاه تلویزیون LED
ردیف فروشگاه سریال کارت
1 هايپراستار 1010777544
2 هايپرمي 5055877028
3 هايپراستار 1013541395
4 رفاه 3037233622
5 شهروند 2022986570
6 شهروند 2020837999
7 شهروند 2024641038
8 شهروند 2028963185
9 رفاه 3032693410
10 هايپرسان 7078484344
11 شهروند 2022471399
12 پروما 6069803845
13 پديده 8088922529
14 هايپراستار 1019774763
15 هايپراستار 1019309689
16 اتکا 4046175897
17 اتکا 4047619932
18 هايپرمي 5059398397
19 رفاه 3034672150
20 رفاه 3032809180
21 اتکا 4046097562
22 اتکا 4046227305
23 پديده 8081975790
24 پديده 8086734208
25 اتکا 4041667047
26 اتکا 4044733086
27 هايپرمي 5057082688
28 هايپرمي 5054979753
29 پروما 6060054269
30 هايپرسان 7074837564
31 هايپرسان 7072072871
32 پديده 8087057237
33 پديده 8081518335
برندگان 33 دستگاه لباسشویی
ردیف فروشگاه سریال کارت
1 هايپراستار 1016119614
2 شهروند 2022653254
3 هايپراستار 1015484951
4 رفاه 3032909115
5 شهروند 2023931458
6 پروما 6065284424
7 رفاه 3031405472
8 هايپراستار 1014702204
9 اتکا 4049813106
10 هايپراستار 1018454405
11 شهروند 2021358922
12 اتکا 4049941612
13 شهروند 2023945997
14 شهروند 2027391703
15 هايپرمي 5056363747
16 رفاه 3032182841
17 هايپرسان 7076408085
18 رفاه 3035895827
19 اتکا 4042029652
20 پديده 8084591524
21 اتکا 4042415679
22 پديده 8088391114
23 اتکا 4044295607
24 اتکا 4049125942
25 هايپرمي 5059551549
26 هايپرسان 7076847671
27 هايپرمي 5059551515
28 پروما 6066268182
29 هايپرمي 5052698085
30 هايپرسان 7075320966
31 پديده 8087101076
32 اورست 9096165505
33 سپه 9999577318
برندگان 33 عدد سرویس چدن
ردیف فروشگاه سریال کارت
1 هايپراستار 1013695656
2 شهروند 2023526813
3 هايپراستار 1010003133
4 رفاه 3038686720
5 اتکا 4047850273
6 هايپراستار 1014405912
7 شهروند 2021863546
8 شهروند 2027073828
9 رفاه 3038259144
10 شهروند 2025830408
11 رفاه 3030895468
12 هايپراستار 1010089080
13 رفاه 3036539132
14 اتکا 4043371391
15 شهروند 2026532799
16 اتکا 4048654742
17 اتکا 4046357891
18 پروما 6064885018
19 اتکا 4046735138
20 هايپرمي 5054908769
21 اتکا 4044136747
22 هايپرمي 5056602369
23 هايپرمي 5053209723
24 پروما 6066383285
25 هايپرسان 7077328021
26 پديده 8085448344
27 هايپرمي 5053759291
28 هايپرسان 7076206460
29 پديده 8089851737
30 هايپرسان 7078292098
31 پديده 8084822050
32 اورست 9097568962
33 سپه 9995478981
برندگان 33 دستگاه جاروبرقی
ردیف فروشگاه سریال کارت
1 هايپراستار 1016692593
2 هايپراستار 1019229483
3 شهروند 2021684161
4 شهروند 2026281964
5 اتکا 4040655477
6 شهروند 2024687900
7 هايپراستار 1016349591
8 شهروند 2022621319
9 رفاه 3038744350
10 اتکا 4044687860
11 رفاه 3037989592
12 هايپراستار 1019253978
13 رفاه 3036345095
14 اتکا 4046313733
15 رفاه 3039087757
16 شهروند 2023567615
17 اتکا 4044709452
18 اتکا 4041428189
19 هايپرمي 5050001031
20 پروما 6065189614
21 هايپرمي 5052053849
22 اتکا 4046958675
23 هايپرمي 5053589485
24 هايپرسان 7076346711
25 هايپرمي 5056719917
26 پروما 6069599787
27 هايپرسان 7078686475
28 هايپرسان 7078063897
29 پديده 8088126800
30 پديده 8089726252
31 اورست 9090652813
32 پديده 8080051995
33 سپه 9996945963
برندگان 33 ربع سکه بهار ازادی
ردیف فروشگاه سریال کارت
1 هايپراستار 1016906960
2 اورست 9098060687
3 هايپراستار 1015627875
4 شهروند 2025363039
5 هايپراستار 1016601243
6 شهروند 2026683548
7 هايپراستار 1010367505
8 شهروند 2022877610
9 اتکا 4047021079
10 شهروند 2026072156
11 پديده 8087639117
12 رفاه 3031905476
13 اتکا 4047264982
14 رفاه 3032822813
15 رفاه 3030014382
16 اتکا 4048768713
17 هايپرسان 7075199877
18 اتکا 4045542884
19 هايپرسان 7074008463
20 پديده 8082976445
21 اتکا 4042611533
22 هايپرمي 5055199141
23 رفاه 3035639615
24 هايپرمي 5053006776
25 شهروند 2025908109
26 هايپرمي 5053959965
27 پروما 6068969216
28 پروما 6066497838
29 هايپرسان 7070913042
30 هايپرمي 5051413705
31 اتکا 4041069855
32 پديده 8088262958
33 سپه 9996107816
برندگان 33 دستگاه مایکرویو
ردیف فروشگاه سریال کارت
1 هايپراستار 1013674400
2 پروما 6065329577
3 هايپراستار 1015050641
4 شهروند 2026965649
5 رفاه 3030952657
6 شهروند 2027809609
7 هايپراستار 1017589504
8 شهروند 2028726414
9 شهروند 2021454763
10 رفاه 3030951221
11 شهروند 2028558361
12 اتکا 4043697022
13 رفاه 3036718943
14 اتکا 4044126949
15 رفاه 3032797220
16 اتکا 4040589951
17 پديده 8081941369
18 اتکا 4045155350
19 هايپرمي 5055337411
20 هايپرمي 5054918926
21 پديده 8089266849
22 هايپرمي 5059286319
23 اتکا 4042698519
24 پروما 6062090915
25 هايپرسان 7079511876
26 هايپرمي 5058800396
27 هايپرسان 7072485975
28 هايپرسان 7073352158
29 اتکا 4047279543
30 پديده 8089524957
31 هايپراستار 1017826736
32 اورست 9094509100
33 سپه 9997422497